Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Najem grobnega mesta

SPLOŠNA DOLOČILA ZAKONODAJE O NAJEMU GROBNIH MEST

Redno obiskovanje zadnjih počivališč naših najdražjih in skrb za grobna mesta sta globoko zakoreninjena v tradicijo naše družbe, zato marsikdaj pride do zmotnega prepričanja, da so grobovi lastniški, kar pa ne drži, saj gre za najemna razmerja. Ta se sklenejo z najemno pogodbo za različno dolga obdobja, ki so odvisna od predpisov lokalnih skupnosti.

Skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) grob v najem odda upravljavec pokopališča, ki ravna po predpisih lokalne skupnosti, upoštevajoč pokopališki red. Zakon prav tako določa, da je lahko najemnik zgolj ena oseba – fizična ali pravna. Večina pogodb se sklene za obdobje desetih (10) let, za najem pa se plačuje (letna) najemnina, njena višina pa je odvisna od vrste groba (ti so lahko žarni, enojni, družinski ali pa gre za žarno steno).

V kolikor najemno razmerje za grobno mesto še ni sklenjeno, je to potrebno urediti še pred samim pogrebom.

Pri najemnih pogodbah seveda velja strogo varovanje osebnih podatkov, zato vam informacij o najemniku ne moremo posredovati, prav tako pa ni možno, da se opravi prevzem oz. prepis grobnega mesta brez pisnega soglasja obstoječega  najemnika.

ODPOVED OZ. PRENOS NAJEMNEGA RAZMERJA 

V kolikor želi nekdo odpovedati najemno razmerje oz. ga prepustiti drugemu, je to potrebno opraviti s pisno vlogo, ki mora zajemati sledeče podatke:

  • ime in priimek obstoječega najemnika
  • rojstne podatke
  • naslov
  • oznako groba in kraj pokopališča
  • lastnoročni podpis

V primeru, da gre za prenos najema grobnega mesta, je potrebno poleg podatkov obstoječega najemnika, napisati še podatke novega najemnika, z lastnoročnima podpisoma obeh. Prenos (odstop) grobnega mesta je po zakonu brezplačen, prednostno pravico do najema (v kolikor ni pravnega naslednika) pa ima tisti, ki poravna stroške pogreba umrlega najemnika, kar velja oz. se upošteva tudi v primeru, da je imel umrli najemnik v najemu več grobov.