Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Po smrti

Naše podjetje za vas uredi vse potrebno s prepisom pokojnin in invalidnin, izpiski iz matične knjige umrlih ter odjavo zavarovanja.

S tem vam prihranimo vsaj nekaj poti in opravkov, za katere verjamemo, da so obremenjujoči v času žalovanja.

 S 1. 1. 2014 so v veljavo vstopila nova določila glede pogrebnine ter posmrtnine, ki prinašajo nekatere bistvene spremembe in novosti glede uveljavljanja in upravičencev. Nekdaj pravici iz naslova zdravstvenega zavarovanja sta sedaj socialni pravici ter se uvrščata med oblike izredne socialne pomoči:

 

Pogrebnina – pravica do izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov pogreba

Posmrtnina – pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči ob smrti družinskega člana

 

Bistvene novosti oz. spremembe:

Pravica do pogrebnine se je prej uveljavljala pri pogrebnem podjetju, pravica do posmrtnine z oddajo vloge pri območnih izpostavah ZZZS. Danes se pravica do obeh lahko uveljavlja pri kateremkoli Centru za socialno delo (CSD), v roku enega (1) leta od smrti preminule osebe. Obe pravici se lahko uveljavljata hkrati, skupaj s posebno vlogo- Vloga za izredno socialno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oz. za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana ali krajše- Obr._8.47; katerega lahko najdete na spletni strani MDDSZ.

Potrebne priloge:

 • dokazilo o smrti, v kolikor le-ta še ni vpisana v matični register
 • račun oz. predračun za stroške pogrebe (velja v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine)

Višina pomoči in nakazilo:

Višina pomoči je odvisna od osnovnega zneska minimalnega dohodka (le-ta trenutno znaša 297,53€, usklajuje pa dvakrat letno).

Posmrtnina – trenutna višina posmrtnine znaša 465,34€  (od 1. 4. 2023 dalje) ter se nakaže na osebni račun upravičenca v denarju.

Pogrebnina – trenutna višina pogrebnine znaša 930,68€ (od 1. 4. 2023 dalje), kar je dvakratnik posmrtnine.  Nakaže se na osebni račun upravičenca v denarju, v kolikor je bil račun poravnan takoj oz. z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka ne more takoj poravnati predračuna.

Upravičenci: Morajo izpolnjevati splošni pogoj in posebne pogoje glede uveljavljanja posmrtnine oz. pogrebnine.

Splošni pogoj:

 • upravičenec je državljan RS s stalnim prebivališčem v RS
 • upravičenec je tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivališče in stalno prebivališče v RS

Posebni pogoji za POGREBNINO:

 • uveljavlja jo lahko samo družinski član* preminule osebe
 • omenjeni družinski član je poskrbel za pogreb preminule stroške – in bil na dan smrti preminule osebe upravičen do prejemanja socialne pomoči oz varstvenega dodatka

ALI

 • lastni dohodek upravičenca oz. skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega 617,00 € za samsko osebo oz. 925,00 € za družino (premoženje se ne ugotavlja)

Posebni pogoji za POSMRTNINO:

 • uveljavljati jo mora družinski član* umrle osebe
 • omenjeni družinski član, ki jo uveljavlja, mora biti na dan smrti preminule osebe, upravičen do prejemanja socialne pomoči oz. varstvenega dodatka

ALI

 • njegov lastni dohodek oz. skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega zakonsko določenega cenzusa- le-ta je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki trenutno znaša:
 • za samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz.  591,20€
 • za družino z dvema (2) odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 820,45€
 • za družino z dvema (2) odraslima osebama in enim otrokom 2,74 osnovnega zneska min. dohodka oz. 1.101,97 z dvema (2) otrokoma pa 3,33 oz. 1.339,26€
 • za enostarševsko družino z enim otrokom 2,35 oz. 945,12€ in z dvema (2) otrokoma 3,12 oz. 1.254,80€

Ugotavljajo se samo lastni dohodki samske osebe oz. skupni dohodki stranke in njenih družinskih članov, ne pa tudi premoženje (podobno kot pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči), pri tem pa se kot dohodek NE štejejo:

 • otroški dodatek,
 • varstveni dodatek,
 • denarna socialna pomoč in
 • državna štipendija.

[Pri tem velja posebej opozoriti, da se posmrtnina dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane, kar pomeni, da je do posmrtnine po isti preminuli osebi lahko upravičen samo eden (1) od zgoraj navedenih družinskih članov preminule osebe, v kolikor izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje, ostalim članom pa se vloga s sklepom zavrže.]

*Za družinskega člana se šteje(jo):

 • zakonec
 • oseba, s katero je preminula oseba živela v zunajzakonski zvezi
 • oseba, s katero je preminula oseba živela v registrirani istospolni zvezi
 • otroci in pastorki, ki jih je stranka kot vlagatelj vloge ali njen zunajzakonski partner, dolžan preživljati po zakonu
 • bratje in sestre
 • nečaki in nečakinje
 • vnuki in vnukinje

Če je stranka, ki uveljavlja pravici, otrok ali pastorek, ki so ga starši dolžni preživljati po zakonu in je poročen ali živi v zunajzakonski zvezi ali postane roditelj ter skrbi za otroka, se kot družinski člani štejejo:

 • zakonec oz. oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski zvezi, ki izpolnjuje zakonsko določene predpise za izravnavo z zakonsko zvezo
 • oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni zvezi
 • otroci in pastorki, ki jih je vlagatelj ali oseba iz zgornje točke, dolžan preživljati po zakonu

S 1. 1. 2013 pokojnina za mesec, v katerem prejemnik umre, dedičem pripade samo v višini, ki jo doseže do dneva smrti prejemnika.

Ko se vlaga vloga (na območnih enotah ZPIZa), so potrebni spodaj navedeni podatki.

Vloga se odda s potrebnimi prilogami, kot so mrliški list, potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi,…

PODATKI O UMRLEM ZAVAROVANCU/UPOKOJENCU

 • ime in priimek umrlega
 • datum rojstva in EMŠO
 • datum in kraj smrti
 • št. pokojnine oz. datum prenehanja zadnje zaposlitve

 

PODATKI ZA VDOVSKO OZ. DELEŽ VDOVSKE

 • ime in priimek upravičenca
 • datum rojstva in EMŠO
 • davčna številka
 • naslov
 • št. pokojnine

 

DRUŽINSKA ZA OTROKE IN DRUŽINSKA ZA STARŠE

 • ime in priimek
 • datum rojstva in EMŠO
 • davčna številka
 • naslov
 • potrdilo o šolanju kot priloga pri šolajočih se otrocih

 

Pravico do družinske pokojnine ima tudi otrok, ki je po dopolnjenem 15. letu starosti prijavljen pri zavodu za zaposlovanje, vendar najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti, pod pogojem, da izpolnjuje obveznosti po predpisih o urejanju trga

 

VSI PA MORAJO PRISKRBETI TUDI PODATKE O OSEBNEM RAČUNU:

 • imetnik računa
 • številka računa (TRR)
 • ime in naslov banke

 

Podrobneje si lahko o pogojih za pridobitev le-teh preberete na spletni strani ZPIZa.

Enostranska izjava volje, s katero zapustnik razpolaga s svojim premoženjem na način in v mejah, kot to določa zakon. Je pravni posel za primer smrti, saj se lahko razpolaganja, določena v oporoki, realizirajo šele ob smrti oporočitelja.

Dokument, na podlagi katerega pride do uvedbe zapuščinskega postopka. Sestavi se na upravni enoti (UE), oddelku za upravne notranje zadeve oz. pristojnem krajevnem uradu, na območju katere/ga je imela preminula osebo zadnje stalno prebivališče. Skladno z Zakonom o dedovanju (ZD, UL RS št. 15/1967), mora matičar, ki je pristojen za vpis smrti v roku tridesetih (30) dni od dneva vpisa smrti zapuščinskemu sodišču poslati smrtovnico, na podlagi katere pride do uvedbe zapuščinskega postopka.

Podatki, ki so zanjo potrebni, so sledeči:

 • Podatki o zakoncu preminule osebe (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče); če je bila preminula oseba ovdovela- datum in kraj smrti zakonca
 • Podatki o otrocih preminule osebe in potomcih že umrlih otrok (zakonski, nezakonski, posvojeni: osebno ime, datum rojstva, poklic ter stalno oz. začasno prebivališče)
 • Podatki o izvenzakonskem partnerju oz. drugih sorodnikih, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče)
 • Podatki o premoženju preminule osebe (vrsta premoženja; kraj, kjer se le-to nahaja; premoženje, za katero se potrebni posebni predpisi glede posesti, hrame in priglastive, kot npr. orožje; gotovina, vrednostni papirji, kapitalske naložbe; dragocenosti; hranilne knjižice; transakcijski računi ali druge pomembne listine, terjatve, zavarovanja,…)
 • Približna vrednost nepremičnega in premičnega premoženja preminule osebe
 • Morebitne terjatve ali dolgovi ter njihova vrednost
 • Morebitna pomoč po predpisih o socialnem varstvu in pri kateri družbeni pravni osebi Smrtovnici je potrebno predložiti osebne dokumente preminule osebe (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, orožni list, obmejna prepustnica).