Ni večje bolečine kot v dneh žalosti v srcu nositi srečnih dni spomine. (Dante)

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Podjetje HELP d.o.o., Mariborska cesta 24, 2212 Šentilj, se kot upravljalec spletnega mesta help.si zavezuje, da bo spoštovalo in varovalo dostojanstvo, zasebnost in osebne podatke vseh strank, njihovih svojcev in vseh obiskovalcev spletnega mesta help.si.

Podatke, pridobljene s pomočjo spletnega mesta help.si, bomo obravnavali z največjim spoštovanjem in zaupnostjo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZOVP-1-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in ostalo veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Vaših podatkov ne bomo nikoli posredovali tretjim osebam brez vašega izrecnega pisnega dovoljenja.

***********************************************************************************************************************************

SPLOŠNI POGOJI ZA NAGRADNE IGRE NA SOCIALNEM OMREŽJU FACEBOOK/INSTAGRAM

1. člen

Organizator Facebook nagradnih iger je HELP d.o.o., Mariborska cesta 24, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra ni  pod domeno niti ni organizirana, sponzorirana, podprta ali upravljana oz. kakorkoli drugače povezana s socialnim omrežjem oz. podjetjem Facebook, ki je le njen gostitelj. 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) z izjemo zaposlenih v podjetju, ki jo organizira in povezanih družbah ter oseb, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri njeni izvedbi.

Nagradna igra poteka od in do datuma, zapisanih v Facebook objavi, njena pravila pa določajo postopke in pogoje, s katerimi so udeleženci seznanjeni in na katera s sodelovanjem v igri pristajajo. 

Žrebanje nagrajencev nagradne igre poteka na datum, ki je naveden v objavi.

Za sodelovanje v nagradi igri ni potreben nakup izdelkov. 

2. člen

Nagradna igra poteka tako, da registrirani uporabniki omrežja Facebook všečkajo nagradno objavo in/ali zapišejo komentar s pravilnim odgovorom na zastavljeno nagradno vprašanje. . 

Šteje se, da se sodelujoči z vpisom pravilnega odgovora v komentar in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.

Udeleženci in nagrajenci bodo o rezultatih seznanjeni v nekaj dneh po končani nagradni igri oz. po datumu, ki je naveden v nagradni objavi.  

Posamezni udeleženec lahko sodeluje večkrat, vendar lahko nagrado prejme le enkrat, hkrati s tem pa se tako udeleženec kot nagrajenec odpovedujeta kakršnim koli zahtevkom do organizatorja in izvajalca. 

S tem, ko udeleženec sodeluje s svojim imenom in priimkom oz. uporabniškim imenom na omrežju Facebook, soglaša in dovoljuje, da se njegovo ime in priimek oz. uporabniško ime objavita na Facebook strani AROHA – cvetličarna & darilni butik.

3. člen

Če vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, organizator igre od tega zneska obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

4. člen

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko objave na Facebook strani, kjer jih bo organizator prosil in pozval, da v nabiralnik Facebook strani AROHA – cvetličarna & darilni butik sporočijo svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). 

Nagrajenec ima na voljo sedem (7) dni od objave obvestila o nagradi na Facebook strani AROHA – cvetličarna & darilni butik, da posreduje potrebne osebne podatke, v kolikor bo nagrado prejel po pošti, in sicer na naslov, ki ga bo navedel v sporočilu, poslanem preko Facebook omrežja ali na naslov ana@help.si ali na info@aroha.si.  

V kolikor se nagrajenec ne odzove oz. v 7 dneh ne posreduje zgoraj navedenih osebnih podatkov ali ne prevzame nagrade v zakonsko določenem roku, zaradi česar se nagrada vrne na naslov pošiljatelja, se šteje, da se je odpovedal nagradi, s čimer izgubi pravico do njenega prejema. Nagrada se v tem primeru ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.

Če se posredujejo nepopolni, nepravilni ali neresnični podatki in/ali v kolikor gre za utemeljen dvom o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca, si organizator pridržuje pravico, da nagrade udeležencu ne podeli.  

Udeleženec prav tako ni upravičen do nagrade, če se izkaže, da:

– ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;

– je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

– da mu zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, nagrade ni mogoče dostaviti;

– ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator oz.  izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Udeleženci s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani AROHA – cvetličarna & darilni butik.

5. člen

Udeleženec je seznanjen, da v nagradni igri sodeluje na lastno odgovornost, saj organizator oz. izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdor koli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti in ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator oz. izvajalec nima vpliva (višja sila), lahko organizator oz. izvajalec nagradno odpove, o čemer mora udeležence obvestiti preko Facebook strani AROHA – cvetličarna & darilni butik. Tudi v tem primeru organizator oz. izvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, kamor med drugim sodita:

– strošek dostopa do interneta in

– strošek prenosa podatkov z interneta.

6. člen

V primeru, da je nagrajenec oz. udeleženec oseba, mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo, zamenjati ali izplačati v gotovini. 

7. člen

Žreb nagrajencev se opravi računalniško ali ročno. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba nanje pa ni mogoča.

Organizator oz . izvajalec si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. 

Dopušča se možnost, da pri določenem odstotku uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme (npr. brskalnik Internet Explorer 6) ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Organizator oz. izvajalec si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Izvajalec ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Uporabnik se izrecno zavezuje, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegale v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma bi posegale v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu. Pri tem izvajalec vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bodo zoper zanje uporabljena vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

8. člen

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov HELP d.o.o., Mariborska cesta 24, 2212 Šentilj. Najkasneje v petnajstih (15) dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre, v nadaljnjih petih (5) dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator in izvajalec ne hranita.

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1, da izvajalec igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator te nagradne igre skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bosta posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov izvajalec ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki v Facebook strani in posredovani osebni podatki, izjava o prevzemu nagrade nagrajenca) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

9. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator oz. izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki nastanejo kot rezultat objave rezultatov na lestvici na Facebook strani AROHA – cvetličarna & darilni butik.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav bodisi v tiskani, elektronski bodisi katerikoli drugi obliki.

Organizator oz. izvajalec si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator oz. izvajalec udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani AROHA – cvetličarna & darilni butik.

Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.

Šentilj, 2021

HELP d.o.o.

PE AROHA – cvetličarna & darilni butik