Pokopališke storitve

Med pokopališke storitve sodijo:

 • izkop in zasutje groba
 • priprava in ureditev grobnega mesta oz. groba (izkop in zasutje groba, vgradnja ali/in odpiranje žarne niše, odpiranje grobnice, dekoracija grobnega mesta….)
 • priprava mrliške vežice
 • pogrebno moštvo
 • ureditev gomile po pogrebu ter prva ureditev, ki pomeni, da v doglednem času po pogrebu poskrbimo za odvoz cvetja 

Zgoraj navedene storitve zagotavljamo na pokopališčih v Zgornji in Spodnji Kungoti, Svečini, Juriju ob Pesnici, Pernici, Jakobskem dolu, Jarenini, v Šentilju in na Zg. Velki ter na Gorci v Malečniku.

Preostala pokopališka dela in storitve zajemajo:

 • košnje in čiščenje pokopališč
 • manjša vzdrževalna dela
 • čiščenje mrliške vežice
 • vzdrževanje zelenih mej
 • zimsko službo

Najem grobnega mesta – Splošna določila zakonodaje o najemu grobnih mest

Redno obiskovanje zadnjih počivališč naših najdražjih in skrb za grobna mesta sta globoko zakoreninjena v tradicijo naše družbe, zato marsikdaj pride do zmotnega prepričanja, da so grobovi lastniški, kar pa ne drži, saj gre za najemna razmerja. Ta se sklenejo z najemno pogodbo za različno dolga obdobja, ki so odvisna od predpisov lokalnih skupnosti.

Skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) grob v najem odda upravljavec pokopališča, ki ravna po predpisih lokalne skupnosti, upoštevajoč pokopališki red. Zakon prav tako določa, da je lahko najemnik zgolj ena oseba – fizična ali pravna. Večina pogodb se sklene za obdobje desetih (10) let, za najem pa se plačuje (letna) najemnina, njena višina pa je odvisna od vrste groba (ti so lahko žarni, enojni, družinski ali pa gre za žarno steno).

V kolikor najemno razmerje za grobno mesto še ni sklenjeno, je to potrebno urediti še pred samim pogrebom. Pri najemnih pogodbah seveda velja strogo varovanje osebnih podatkov, zato vam informacij o najemniku ne moremo posredovati, prav tako pa ni možno, da se opravi prevzem oz. prepis grobnega mesta brez pisnega soglasja obstoječega najemnika

Odpoved oz. prenos najemnega razmerja

V kolikor želi nekdo odpovedati najemno razmerje oz. ga prepustiti drugemu, je to potrebno opraviti s pisno vlogo, ki mora zajemati sledeče podatke:

 • ime in priimek obstoječega najemnika
 • rojstne podatke
 • naslov
 • oznako groba in kraj pokopališča
 • lastnoročni podpis

V primeru, da gre za prenos najema grobnega mesta, je potrebno poleg podatkov obstoječega najemnika, napisati še podatke novega najemnika, z lastnoročnima podpisoma obeh. Prenos (odstop) grobnega mesta je po zakonu brezplačen, prednostno pravico do najema (v kolikor ni pravnega naslednika) pa ima tisti, ki poravna stroške pogreba umrlega najemnika, kar velja oz. se upošteva tudi v primeru, da je imel umrli najemnik v najemu več grobov.

OBRAZEC (pdf)

Pokopališča

Pokopališče – ŠENTILJ

Pokopališče – ZG. VELKA

Pokopališče – PERNICA

Pokopališče – JAKOBSKI DOL

Pokopališče – JARENINA

Pokopališče – ZG. KUNGOTA

Pokopališče – SP. KUNGOTA

Pokopališče – SVEČINA

Pokopališče – JURIJ OB PESNICI

Pokopališče – GORCA PRI MALEČNIKU

Storitve

Pogrebne storitve Pogrebna slovesnost Urejanje in vzdr. - grobov Ostale storitve

Kontaktirajte nas

  *Obvezna polja

  Kontaktne informacije

  02 651 34 71

  24 ur

  041 645 627

  24 ur

  info@help.si Mariborska c. 24, 2212 Šentilj