Urejanje dokumentacije ob smrti

Pogrebnina, posmrtnina, mrliški listi, prepis pokojnin in invalidnin

Naše podjetje za vas uredi vse potrebno s prepisom pokojnin in invalidnin, izpiski iz matične knjige umrlih ter uveljavljanjem pogrebnine in posmrtnine. S tem vam prihranimo vsaj nekaj poti in opravkov, za katere verjamemo, da so obremenjujoči v času žalovanja.

Pogrebnina in posmrtnina

S 1. januarjem 2014 so v veljavo vstopila nova določila glede pogrebnine ter posmrtnine, ki so prinesla bistvene spremembe in novosti glede uveljavljanja in upravičencev. Nekdaj pravici iz naslova zdravstvenega zavarovanja sta sedaj socialni pravici ter se uvrščata med oblike izredne socialne pomoči:

Pogrebnina – pravica do izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov pogreba.

Posmrtnina – pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči ob smrti družinskega člana.

Bistvene novosti oz. spremembe:

Pravica do pogrebnine se je prej uveljavljala pri pogrebnem podjetju, pravica do posmrtnine z oddajo vloge pri območnih izpostavah ZZZS. Danes se pravica do obeh lahko uveljavlja pri kateremkoli Centru za socialno delo (CSD), v roku enega (1) leta od smrti preminule osebe. Obe pravici se lahko uveljavljata hkrati, skupaj s posebno vlogo – Vloga za izredno socialno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oz. za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega

Potrebne priloge:

 • dokazilo o smrti, v kolikor le-ta še ni vpisana v matični register
 • račun oz. predračun za stroške pogrebe (velja v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine)

Višina pomoči in nakazilo:

Višina pomoči je odvisna od osnovnega zneska minimalnega dohodka (le-ta trenutno znaša 297,53€, usklajuje pa dvakrat letno).

Posmrtnina – trenutna višina posmrtnine znaša 484,88€  (od 1. 4. 2024 dalje) ter se nakaže na osebni račun upravičenca v denarju.

Pogrebnina – trenutna višina pogrebnine znaša 969,76€ (od 1. 4. 2024 dalje), kar je dvakratnik posmrtnine.  Nakaže se na osebni račun upravičenca v denarju, v kolikor je bil račun poravnan takoj oz. z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka ne more takoj poravnati predračuna.

Upravičenci:

Morajo izpolnjevati splošni pogoj in posebne pogoje glede uveljavljanja posmrtnine oz. pogrebnine.

Splošni pogoj:

 • upravičenec je državljan RS s stalnim prebivališčem v RS
 • upravičenec je tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivališče in stalno prebivališče v RS

Posebni pogoji za POGREBNINO:

 • uveljavlja jo lahko samo družinski član* preminule osebe
 • omenjeni družinski član je poskrbel za pogreb preminule stroške in bil na dan smrti preminule osebe upravičen do prejemanja socialne pomoči oz varstvenega dodatka

ALI

 • lastni dohodek upravičenca oz. skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega 617,00 € za samsko osebo oz. 925,00 € za družino (premoženje se ne ugotavlja)

Posebni pogoji za POSMRTNINO:

 • uveljavljati jo mora družinski član* umrle osebe
 • omenjeni družinski član, ki jo uveljavlja, mora biti na dan smrti preminule osebe, upravičen do prejemanja socialne pomoči oz. varstvenega dodatka

ALI

 • njegov lastni dohodek oz. skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega zakonsko določenega cenzusa- le-ta je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki trenutno znaša:
 • za samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz.  712€
 • za družino z dvema (2) odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 820,45€
 • za družino z dvema (2) odraslima osebama in enim otrokom 2,74 osnovnega zneska min. dohodka oz. 1.101,97 z dvema (2) otrokoma pa 3,33 oz. 1.339,26€
 • za enostarševsko družino z enim otrokom 2,35 oz. 945,12€ in z dvema (2) otrokoma 3,12 oz. 1.254,80€

Ugotavljajo se samo lastni dohodki samske osebe oz. skupni dohodki stranke in njenih družinskih članov, ne pa tudi premoženje (podobno kot pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči), pri tem pa se kot dohodek NE štejejo:

 • otroški dodatek,
 • varstveni dodatek,
 • denarna socialna pomoč in
 • državna štipendija.

[Pri tem velja posebej opozoriti, da se posmrtnina dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane, kar pomeni, da je do posmrtnine po isti preminuli osebi lahko upravičen samo eden (1) od zgoraj navedenih družinskih članov preminule osebe, v kolikor izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje, ostalim članom pa se vloga s sklepom zavrže.]

*Za družinskega člana se šteje(jo):

 • zakonec
 • oseba, s katero je preminula oseba živela v zunajzakonski zvezi
 • oseba, s katero je preminula oseba živela v registrirani istospolni zvezi
 • otroci in pastorki, ki jih je stranka kot vlagatelj vloge ali njen zunajzakonski partner, dolžan preživljati po zakonu
 • bratje in sestre
 • nečaki in nečakinje
 • vnuki in vnukinje

Če je stranka, ki uveljavlja pravici, otrok ali pastorek, ki so ga starši dolžni preživljati po zakonu in je poročen ali živi v zunajzakonski zvezi ali postane roditelj ter skrbi za otroka, se kot družinski člani štejejo:

 • zakonec oz. oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski zvezi, ki izpolnjuje zakonsko določene predpise za izravnavo z zakonsko zvezo
 • oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni zvezi
 • otroci in pastorki, ki jih je vlagatelj ali oseba iz zgornje točke, dolžan preživljati po zakonu

Izpisek iz matične knjige umrlih oz. mrliški list

Izpisek iz matične knjige umrlih oz. splošnejše mrliški list je javna listina o smrti posameznika, ki se izdaja na podlagi vpisa v matični register, v katerega se vpišejo vse smrti slovenskih državljanov, neodvisno od kraja smrti (Slovenija ali tujina), ter vse smrti tujih državljanov na območju RS.

V izpisku se nahajajo sledeči podatki:

 • priimek in ime umrlega,
 • datum in kraj smrti,
 • EMŠO,
 • spol,
 • datum in kraj rojstva,
 • zadnje stalno prebivališče,
 • priimek in ime zakonca,
 • EMŠO (ali datum rojstva) zakonca.

Mrliški list je možno dvigniti osebno na katerikoli upravni enoti ali matičnem uradu širom Slovenije, vendar mora biti pred tem opravljena prijava smrti, ki ji mora biti priloženo tudi potrdilo o vzroku smrti; le-tega izda mrtvooglednik. 

Kadar smrt nastopi doma, prijavo smrti z vašim pooblastilom opravi naše podjetje, ki v vašem imenu prav tako pridobi mrliške liste, tako da vam glede njih ni potrebno posebej skrbeti. 

Kadar smrt nastopi v katerem od javnih zavodov oz. ustanov, kot so denimo domovi za starejše, bolnišnice… prijavo smrti opravi organizacija, v kateri je oseba preminila. 

Prepis pokojnine

V našem podjetju vam pomagamo tudi pri izpolnjevanju vlog za prepis pokojnine, tako vdovske kot dela vdoske ali družinske. 

Za izpolnitev vloge https://www.zpiz.si/cms/userfiles/file/docs/212-04-06+popravek.pdf) potrebujemo naslednje podatke, ki so:

PODATKI O UMRLEM ZAVAROVANCU/UPOKOJENCU

 • ime in priimek umrlega
 • datum rojstva in EMŠO
 • datum in kraj smrti
 • št. pokojnine oz. datum prenehanja zadnje zaposlitve

PODATKI ZA VDOVSKO OZ. DELEŽ VDOVSKE

 • ime in priimek upravičenca
 • datum rojstva in EMŠO
 • davčna številka
 • naslov
 • št. pokojnine

DRUŽINSKA ZA OTROKE IN DRUŽINSKA ZA STARŠE

 • ime in priimek
 • datum rojstva in EMŠO
 • davčna številka
 • naslov
 • potrdilo o šolanju kot priloga pri šolajočih se otrocih

Pravico do družinske pokojnine ima tudi otrok, ki je po dopolnjenem 15. letu starosti prijavljen pri zavodu za zaposlovanje, vendar najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti, pod pogojem, da izpolnjuje obveznosti po predpisih o urejanju trga.

Vloga se odda s potrebnimi prilogami, kot so mrliški list, potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi, potrdilo o šolanju… Podrobneje si lahko o pogojih za pridobitev le-teh preberete na spletni strani ZPIZa.

VLAGATELJ MORA PRISKRBETI TUDI PODATKE O OSEBNEM RAČUNU:

 • ime in priimek imetnika računa
 • številka računa (TRR)
 • ime in naslov banke

Od 1. januarja 2013 pokojnina za mesec, v katerem prejemnik umre, dedičem pripade samo v višini, ki jo doseže do dneva smrti prejemnika.

Smrtovnica

Smrtovnica je dokument, na podlagi katerega pride do uvedbe zapuščinskega postopka. Sestavi se na upravni enoti (UE), oddelku za upravne notranje zadeve oz. pristojnem krajevnem uradu, na območju katere/ga je imela preminula osebo zadnje stalno prebivališče. Skladno z Zakonom o dedovanju (ZD, UL RS št. 15/1967), mora matičar, ki je pristojen za vpis smrti v roku tridesetih (30) dni od dneva vpisa smrti zapuščinskemu sodišču poslati smrtovnico, na podlagi katere pride do uvedbe zapuščinskega postopka.

Podatki, ki so zanjo potrebni, so sledeči:

 • Podatki o zakoncu preminule osebe (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče); če je bila preminula oseba ovdovela- datum in kraj smrti zakonca
 • Podatki o otrocih preminule osebe in potomcih že umrlih otrok (zakonski, nezakonski, posvojeni: osebno ime, datum rojstva, poklic ter stalno oz. začasno prebivališče)
 • Podatki o izvenzakonskem partnerju oz. drugih sorodnikih, ki bi lahko bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona (osebno ime, datum rojstva, poklic, stalno oz. začasno prebivališče)
 • Podatki o premoženju preminule osebe (vrsta premoženja; kraj, kjer se le-to nahaja; premoženje, za katero se potrebni posebni predpisi glede posesti, hrame in priglastive, kot npr. orožje; gotovina, vrednostni papirji, kapitalske naložbe; dragocenosti; hranilne knjižice; transakcijski računi ali druge pomembne listine, terjatve, zavarovanja,…)
 • Približna vrednost nepremičnega in premičnega premoženja preminule osebe
 • Morebitne terjatve ali dolgovi ter njihova vrednost
 • Morebitna pomoč po predpisih o socialnem varstvu in pri kateri družbeni pravni osebi Smrtovnici je potrebno predložiti osebne dokumente preminule osebe (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, orožni list, obmejna prepustnica).

Storitve

Pokopališke storitve Cvetličarna Ostale storitve

Kontaktirajte nas

  *Obvezna polja

  Kontaktne informacije

  02 651 34 71

  24 ur

  041 645 627

  24 ur

  info@help.si Mariborska c. 24, 2212 Šentilj